Steden en gemeenten kunnen huwelijksboekje opwaarderen, want het is niet langer van juridische waarde

Het huwelijksboekje heeft voor veel koppels een emotionele waarde als aandenken aan een van de mooiste dagen van hun leven. De digitalisering van de burgerlijke stand heeft er echter toe geleid dat het huwelijksboekje zijn juridische waarde heeft verloren. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne  wil dat het huwelijksboekje blijft bestaan als ceremonieel gegeven. In een omzendbrief naar de lokale overheden verduidelijkt de minister dat het opgewaardeerd kan worden met een vrije en creatieve invulling.  

Het huwelijk is de dag waarop mensen hun liefde voor elkaar vertalen in trouw in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom en in ziekte en gezondheid. Als koppels elkaar hun ja-woord geven, dan hoort daar als vanouds een huwelijksboekje bij. Oorspronkelijk diende het als bewijs van het burgerlijk huwelijk, zodat de religieuze autoriteiten konden overgaan tot het voltrekken van een religieus huwelijk. Later werden er ook andere vermeldingen in opgenomen, zoals uittreksels van het burgerlijk wetboek over de rechten en plichten van echtgenoten, waardoor het huwelijksboekje beschouwd werd als een afschrift van de huwelijksakte. Het was eveneens een handig hulpmiddel in bijvoorbeeld erfeniszaken. 

Maar de tijd van pen, stempels en papier is voorbij. Een wettelijke bepaling uit juni 2018 voorzag dat het enkel nog mogelijk is om afschriften en uittreksels van akten af te leveren uit de digitale Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand. De modaliteiten werden voorzien in een koninklijk besluit uit februari 2019. Concreet volgt hieruit dat de huwelijksboekjes sindsdien, zowel die van vóór als die van na 31 maart 2019, geen juridische waarde meer hebben. Ze zijn een ceremonieel gegeven geworden. Huwelijksboekjes zijn dus geen officiële uittreksels van akten meer. In een ministeriële omzendbrief naar de lokale overheden verduidelijkt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne  aan de gemeenten dat huwelijksboekjes niet langer verplicht zijn. Deze omzendbrief werd op 1 juni 2022 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

Ceremoniële waarde behouden en opwaarderen 

Maar de minister wil de huwelijksboekjes niet laten verdwijnen gezien hun ceremoniële en emotionele waarde. In de ministeriële omzendbrief wijst de minister de lokale besturen erop dat niets hen belet om alsnog huwelijksboekjes af te leveren. Bovendien kunnen die, dankzij het verdwijnen van de strikte wettelijke vereisten, qua vorm en inhoud een veel vrijere en creatievere invulling krijgen. De lokale besturen zijn vrij om er meer vermeldingen aan toe te voegen, samen met de mensen die huwen, zodat de huwelijksboekjes nog authentieker worden. 

Minister Van Quickenborne ziet het als een opportuniteit om het huwelijksboekje op te waarderen zodat koppels die elkaar hun ja-woord geven een nog mooier aandenken overhouden. 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: Het huwelijk wordt beschouwd als een van de mooiste dagen van het leven. Een huwelijksboekje is voor velen een aandenken met een emotionele waarde. Het is niet omdat het huwelijksboekje zijn juridische waarde verliest, dat het daarom moet verdwijnen. Integendeel. Het kan nu opgewaardeerd worden tot een nog mooier aandenken. Waarbij er niet langer moet vastgehouden worden aan de archaïsche vormelijke vereisten.” 

Perscontact:

Edward Landtsheere:

Woordvoerder 

edward@teamjustitie.be 

+32 479 44 93 29