We maken Justitie menselijker

We nemen drempels weg en zorgen voor een justitie die iedereen begrijpt en waarop iedereen een beroep kan doen, ongeacht het inkomen. Slachtoffers laten we niet in de kou staan. We zorgen ervoor dat ze zich erkend voelen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Menselijker wil ook zeggen dat we gedetineerden zinvol begeleiden. 95% van hen komt ooit vrij en er is te veel recidive. We moeten hen van het criminele pad af krijgen.

10 concrete acties

1. Het slachtoffer staat centraal

Na de terreuraanslagen in Brussel ging een medewerker van justitie letterlijk tot aan het ziekenhuisbed van slachtoffers om hen bij te staan. Van verzekeringskwesties tot psychologische begeleiding, hij regelde het allemaal voor hen. Die aanpak willen we uitbreiden naar alle slachtoffers van geweld.

2. Meer aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld

Te vaak moeten slachtoffers van seksueel geweld nog vaak aangifte doen in koude, kille politiecommissariaten bij agenten die daar niet voor opgeleid zijn.  In zorgcentra worden ze warm opgevangen door professionelen en kunnen ze hun verhaal doen wanneer ze er klaar voor zijn. We gaan daarom van 3 zorgcentra naar 10 over heel het land.

3. Helder taalgebruik

Justitie maakt vaak gebruik van een vakjargon dat voor de burger moeilijk te begrijpen valt. Heerlijk helder is onze leidraad. Alle communicatie tussen justitie en de burger moet correct en vlot zijn.

4. Justitie is er voor iedereen, met aandacht voor de meest kwetsbaren

We willen een justitie waarop iedereen een beroep kan doen, ongeacht het inkomen.  Meer mensen zullen kunnen gebruik maken van pro-deo. Niet iedereen kan met een computer overweg. Voor deze mensen voorzien we in de rechtbanken een onthaal waar we hen helpen met al hun vragen.

5. Zinvolle detentie voor een veiligere samenleving

95% van de gedetineerden komt ooit vrij. Een te groot deel belandt opnieuw op het criminele pad. Dit kan niet de bedoeling van een gevangenisstraf zijn. We begeleiden hen vanaf dag één en we leren hen wat eerlijk werken is. Zo zorgen we ervoor dat ze de gevangenis beter verlaten dan ze erin kwamen.

6. Meer plaatsen in betere gevangenissen

Onze gevangenissen zitten overvol en veel gebouwen stammen vaak nog uit de 19e eeuw. Niet alleen voor de gedetineerden, maar ook voor het personeel zijn deze omstandigheden moeilijk. We bouwen de komende jaren 7 nieuwe en moderne gevangenissen.

7. Menselijk omgaan met geïnterneerden

Geïnterneerden zijn mensen die een misdrijf gepleegd hebben maar lijden aan een geestesstoornis. Zij horen niet thuis in de gevangenis, maar hebben aangepaste zorg nodig. We bouwen 3 nieuwe Forensische Psychiatrische Centra voor hen.

8. Recidive voorkomen door drugsproblemen aan te pakken

Veel kleine criminaliteit wordt gepleegd door drugsverslaafden. Met straffen alleen los je dit niet op. We moeten hen ook van hun drugsprobleem afhelpen. Een aantal rechtbanken werkt hiervoor met drugsbehandelingskamers of drugsopvolgingskamers. Ze zijn een succesverhaal. Ze doen recidive met 20% verminderen. We rollen ze uit over heel het land.

9. Strijd tegen racisme en discriminatie

Voor racisme, discriminatie en haatmisdrijven is er geen plaats in onze samenleving. Vandaag blijft de antiracismewet nog te vaak dode letter. Ook hier pakken we de straffeloosheid aan door de bestaande wetgeving kordater toe te passen.

10. Opkomen voor de mensenrechten in de wereld

Mensenrechten hebben pas waarde als je ze actief en consequent verdedigt. Niet alleen in België maar ook in Europa en rest de wereld. België zal een voortrekkersrol blijven opnemen bij de totstandkoming en handhaving van internationale verdragen. We verdedigen de rechtsstaat, steeds met bijzondere aandacht voor de rechten van het kind en alle vormen van discriminatie.

Lees hier ons volledig plan voor justitie.

Heb je zelf ideeën om justitie menselijker te maken? Stuur ze ons hier door.