Digitaal verkeersboeteplatform levert jaarlijkse besparing op van 35 miljoen euro

De digitale revolutie die justitie momenteel doormaakt, werpt zijn vruchten af. Dat bewijzen recente cijfers van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) van de federale overheid. Zo levert het digitaal versturen en innen van verkeersboetes via Just-on-web jaarlijks een daling van maar liefst 35 miljoen euro aan administratieve kosten op. Een indirect gevolg is dat de politie over meer tijd en financiële middelen beschikt om zich op meer en betere controles te organiseren zodat het aantal verkeersslachtoffers verder kan dalen.

Iedereen die wel eens te snel reed, herinnert zich ongetwijfeld de enorme papierwinkel die zo’n verkeersovertreding met zich meebracht. Een brief met een proces-verbaal, een brief om de overtreding te betwisten, een brief met een uitnodiging tot betaling en eventueel nog één of twee betalingsherinneringen. Achter het opstellen, versturen en behandelen van die briefwisseling ging heel wat werk schuil bij onze politiediensten. Om maar te schetsen: volgens cijfers van de FOD Justitie worden jaarlijks 4,4 miljoen onmiddellijke inningen per brief verstuurd. Daar komen nog eens gemiddeld 1 miljoen betalingsherinneringen en 600.000 betwistingsformulieren bij. Het hoeft geen betoog dat dit een huzarenwerk was.

Sinds 2017 kwam geleidelijk verandering aan die immense papiermolen dankzij het digitaal verkeersboeteplatform Crossborder. Zo werd de website ‘verkeersboetes.be’ opgericht om de betaling en betwisting digitaal te laten verlopen. Intussen zijn de websites ‘verkeersboetes.be’ en ‘uwboete.be’, dat laatste is de variant voor minnelijke schikkingen door het openbaar ministerie zoals coronaboetes, ondergebracht op de centrale website ‘justonweb.be’. Daar kunnen burgers onder meer hun persoonlijk dossier raadplegen, vragen stellen omtrent hun boete en betwistingen digitaal indienen. Voor politie en parket betekent het een veel vlottere informatiedoorstroom en afhandeling. Ook de briefwisseling tussen politie en parket daalde enorm.

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft de tijd genomen om de administratieve kosten verbonden aan verkeersboetes voor en na de automatisering te vergelijken. De cijfers tonen duidelijk aan dat automatisering werkt. De gemiddelde jaarlijkse kost verbonden aan het uitschrijven en innen van verkeersboetes daalde van 170.862.790 euro naar 135.679.306 euro. Een besparing van maar liefst 35.183.481 euro, louter aan administratieve kosten. Een voorbeeld: de kost verbonden aan het opstellen van één proces-verbaal, enkel nog maar op het niveau van de politie, daalt van 33,44 euro naar 27,84 euro.

De 35 miljoen euro aan efficiëntiewinsten komen hoofdzakelijk de politie ten goede. Die spaart sinds de automatisering een ruime 23 miljoen euro uit en kan zich meer focussen op haar kerntaken zoals overtredingen vaststellen en het opsporen van daders. De federale regering wil het aantal verkeersdoden in ons land namelijk fors verlagen. Met 44 verkeersdoden per miljoen inwoners ligt de verkeersmortaliteit in België immers veel hoger dan het Europese gemiddelde. We doen het veel slechter dan onze buurlanden Frankrijk (39), Duitsland (33) en Nederland (31).

Daarom is er recent heel wat gewijzigd op vlak van verkeersveiligheid. Zo is er een eengemaakt nationaal verkeersparket gestemd dat alle overtredingen en boetes zal behandelen. De aanwervingen voor dat parket zijn volop bezig. Crossborder en Just-on-web laten Justitie ook toe om overtreders in beeld te krijgen. Binnenkort zullen recidivisten beter en sneller worden opgevolgd. Tegelijk worden de tolerantiemarges en quota bij trajectcontroles op de autosnelwegen systematisch afgebouwd. Het is slechts een greep uit het plan van aanpak van vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne om het aantal verkeersdoden en menselijk leed terug te dringen.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Justitie is volop in transitie. We maken de rechtsgang in ons land sneller, menselijker en straffer. Digitalisering en automatisering zijn daarbij onontbeerlijk. Dat projecten zoals het verkeersboeteplatform Crossborder zorgen voor een enorme efficiëntieverhogingen en kostenbesparing, stemt me uitermate tevreden. Het bewijst dat digitalisering dé weg is die we moeten blijven bewandelen. Digitalisering met als doel om het aantal verkeersdoden fors te verlagen.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29