11/01 — Misbruik in de kerk: geen wedde voor wie strafblad heeft

Regering keurt wetsontwerp minister Van Tigchelt goed

Bedienaars van erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen zullen niet langer een wedde ontvangen van de FOD Justitie indien zij geen blanco uittreksel van hun strafregister kunnen voorleggen. De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp van minister van Justitie Van Tigchelt dat hierin voorziet goed. Het gaat om een maatregel die ervoor moet zorgen dat de belastingbetaler niet moet instaan voor het betalen van daders van misbruik in de kerk. De controle van het uittreksel van het strafregister zal om de vijf jaar opnieuw moeten gebeuren.

De overheidsfinanciering van de erkende erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen is een principe dat in de Grondwet staat sinds het ontstaan van België in 1831. Het is de FOD Justitie die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de wedden van de bedienaars van de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen.

Daders schrappen van de loonlijst

De voorbije maanden werden we opnieuw geconfronteerd met de vreselijke feiten van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Er zijn sinds 2010 meer dan 600 dossiers opgestart over feiten die zich vaak decennia eerder hadden afgespeeld. Heel wat van deze feiten zijn echter verjaard. Die verjaring betekent echter niet dat de FOD Justitie en dus de belastingbetaler moet opdraaien voor het betalen van de wedden van de personen die verantwoordelijk zijn voor dit misbruik. Aan de katholieke kerk werd daarom gevraagd om de geestelijken die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik te verwijderen van de loonlijsten die worden overgemaakt aan de FOD Justitie. Intussen zijn er al 4 mensen van de loonlijst geschrapt en bij 4 anderen is de procedure tot schrapping lopende.

Blanco strafregister nodig

Momenteel rekenen we hiervoor op de medewerking van de katholieke kerk. Minister van Justitie Paul Van Tigchelt wil echter dat dit in de toekomst automatisch gebeurt. Er werd een wetsontwerp opgesteld dat erin voorziet dat de uitbetaling van de wedden door de FOD Justitie niet wordt toegekend of geschrapt indien de bedienaar geen blanco uittreksel van het strafregister kan voorleggen. Dit geldt uiteraard voor de bedienaars van alle erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen. Zo wordt vermeden dat personen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de fysieke, psychische en seksuele integriteit van anderen een wedde ontvangen van de FOD Justitie. Het wetsontwerp voorziet eveneens in een wettelijke basis zodat de controle van de uittreksels van het strafregister conform de GDPR-regels verloopt. Deze controle moet bovendien elke vijf jaar opnieuw gebeuren. Het uitgangspunt is dat de bedienaars een blanco strafregister moeten hebben om betaald te worden.

Uitzondering voor niet-gerelateerde misdrijven

Voor personen die een niet-gerelateerd misdrijf op hun strafblad hebben, zoals bijvoorbeeld een veroordeling voor te hoge snelheid in het verkeer, is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen in het wetsontwerp. Het vertegenwoordigend orgaan van de eredienst kan die uitzondering vragen en moet die voorzien van een grondige motivering. Deze wordt geval per geval beoordeeld door De FOD Justitie, die hier al dan niet kan op ingaan.

Het wetsontwerp werd vandaag in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en wordt nu voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt: “Artikel 181 van de Grondwet bepaalt dat de overheid de wedden van de bedienaars van de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwing betaalt. Wat mij betreft, mag die overheidsfinanciering tijdens de volgende legislatuur herbekeken worden. In onze buurlanden is dat al langer afgeschaft of aangepast. Maar zo lang we die wedden moeten betalen, wil ik niet dat dit gaat naar zij die zich schuldig maakten aan misbruik of andere ernstige misdrijven. Het is onaanvaardbaar dat deze mensen betaald zouden worden door Justitie. Daarover hebben we al het engagement van de katholieke kerk gekregen en zo zijn er al 4 mensen van de loonlijst geschrapt. Maar het is belangrijk dat we hier ook een wettelijk kader voor voorzien zodat deze mensen voortaan per definitie uitgesloten worden.”