6/11 — JustRestart: volledige digitalisering van collectieve schuldenregeling

Sneller, menselijker en straffer voor zowel schuldenaars als schuldeisers 

Kampt u als burger met ernstige financiële problemen en wenst u hulp bij de aflossing van uw schulden? Daarvoor kan u voortaan terecht bij de onlineapplicatie ‘JustRestart’, die in opdracht van Justitie werd ontwikkeld door de Ordes van Advocaten (OVB en OBFG). Dankzij deze nieuwe applicatie kunnen schuldenaren nu digitaal een collectieve schuldenregeling aanvragen en opvolgen via Just-on-web. Schuldeisers kunnen efficiënt de openstaande schulden opgeven en meerdere dossiers collectieve schuldenregeling beheren op één digitaal platform. Bovendien zal de applicatie de communicatie tussen alle partijen verbeteren, de uniformiteit van het proces verhogen en de administratieve papierstapel verminderen. Met JustRestart zal Justitie het verloop van een dossier collectieve schuldenregeling van a tot z digitaliseren, optimaliseren en toegankelijker maken voor álle betrokken partijen. Alleen al qua papier en portkosten zou dit een jaarlijkse besparing van zo’n 4 miljoen euro moeten betekenen.

In 2022 vroegen 8.045 burgers een collectieve schuldenregeling aan in België. Als burger komt u hiervoor in aanmerking als u grote structurele schulden heeft, die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Om een dossier van collectieve schuldenregeling te starten, moet een verzoekschrift ingediend worden bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar u woont. De aanvraag kan gebeuren door uzelf, uw gemachtigde (bv. uw advocaat of bewindvoerder) of een medewerker van een sociale instelling zoals het OCMW of CAW.

Keurt de arbeidsrechter uw aanvraag goed? Dan wordt een erkende schuldbemiddelaar aangesteld die een afbetalingsplan opstelt en uw inkomen maximaal 7 jaar beheert. U zult een leefloon ontvangen dat u en uw gezin een menswaardig bestaan blijft garanderen. Via een collectieve schuldenregeling lost u uw schulden af op een verantwoorde en gestructureerde manier, terwijl u beschermd wordt tegen schuldeisers. Dit betekent o.a. dat gerechtsdeurwaarders niet langer mogen aankloppen, dat u geen herinneringsbrieven meer ontvangt én dat de intresten niet verder oplopen; voordelen die private schuldbemiddelingsinitiatieven u niet kunnen bieden.

Meer comfort en begeleiding voor schuldenaars

Tot vorige week moesten burgers zich fysiek verplaatsen naar de arbeidsrechtbank om hun schulddossier in te kijken. Daarnaast waren ze volledig afhankelijk van hun schuldbemiddelaar als ze informatie wensten over hun dossier. De schuldbemiddelaars zelf werden overspoeld door telefoontjes van ongeruste schuldenaars die ze niet altijd meteen te woord konden staan. Dit leidde al te vaak tot conflicten en frustratie.

Dat is nu verleden tijd met JustRestart, het ‘Centraal Register voor Collectieve Schuldenregeling’ dat begin november werd gelanceerd op Just-on-web en van toepassing is op alle nieuwe en lopende dossiers. Deze applicatie begeleidt u stapsgewijs om een digitaal verzoekschrift op te stellen en zo ondersteuning te vragen bij de aflossing van uw schulden. Na goedkeuring van uw aanvraag geeft de arbeidsrechter u of uw gemachtigde toegang tot uw digitale dossier collectieve schuldenregeling. U kunt zo een overzicht van de ingediende schuldvorderingen raadplegen en de verschillende stappen in uw dossier opvolgen via een handige tijdslijn, waar en wanneer u dat wenst. Ook uw schuldbemiddelaar, schuldeiser(s) en eventuele andere betrokken partijen (bv. echtgenoot of wettelijk samenwonende) kunnen dit digitale dossier inkijken.

Meer transparantie en overzicht voor schuldeisers

Vandaag de dag zijn meer dan 20.000 ondernemingen gekend als schuldeiser in een dossier van collectieve schuldenregeling. Bent u zelf schuldeiser en wilt u een schuldvordering indienen? Ziet u het bos niet meer door de bomen met alle lopende inningen? Ook u kunt terecht op Just-on-web. Voor elk ondernemingsnummer kunt u één account aanmaken.  Op uw gepersonaliseerde digitale portaal vindt u onder andere een lijst met alle dossiers collectieve schuldenregeling waarbij u betrokken bent, de status ervan en de deadlines voor de te ondernemen acties. JustRestart herinnert u aan de vereiste stappen en creëert te allen tijde een overzicht op één centrale plaats.

Minder administratieve werklast voor professionals

Niet alleen schuldenaars en schuldeisers halen voordeel uit JustRestart. De applicatie zal ook de werklast van de medewerkers van van Justitie doen verminderen. Vandaag werken maar liefst 119 magistraten en 388 griffiers en griffiemedewerkers aan dossiers van collectieve schuldenregeling. Tot op heden vergt het beheer van zo’n dossier hopen administratief werk voor de arbeidsrechtbank en de schuldbemiddelaars, met onnodig tijdverlies én papierverbruik tot gevolg. Bovendien hanteert elke rechtbank een ander verzoekschrift, een uniforme workflow ontbreekt. Ook moet er apart gecommuniceerd worden naar tientallen partijen (schuldenaars, schuldeisers, advocaten, schuldbemiddelaars, derdebelanghebbenden, OCMW, CAW …). Het zorgt ervoor dat dossiers van collectieve schuldenregeling een van de meest administratief belastende en arbeidsintensieve type dossiers zijn bij Justitie vanwege het vele papierwerk. Kortom, een omslachtig proces dat dringend gedigitaliseerd moest worden.

Ook hier biedt JustRestart het juiste antwoord. Dankzij de applicatie kunnen medewerkers van de arbeidsrechtbank digitaal met alle betrokken actoren communiceren, op uniforme wijze te werk gaan en hun administratieve werklast verminderen, waardoor er meer tijd vrijkomt om dossiers efficiënt op te volgen en vlot te behandelen. In de toekomst zal de applicatie ook nog verder ontwikkeld worden om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de arbeidshoven.

JustRestart zal bovendien aanzienlijk veel papier- en portkosten besparen. Naar schatting gaat het om een jaarlijkse besparing van 4 miljoen euro, wat goed is voor ongeveer een vijfde van de totale portkosten bij Justitie. Dankzij JustRestart verloopt het beheer van een dossier collectieve schuldenregeling vanaf nu sneller, transparanter, goedkoper én milieuvriendelijker. 

Vanaf vandaag gaat ook een uitgebreide communicatiecampagne van start om alle betrokken partners zoals de OCMW’s, CAW’s en andere sociale diensten op de hoogte te stellen van deze nieuwe tool.

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie: “Met JustRestart zetten we opnieuw een belangrijke stap richting de digitalisering van Justitie. Iedereen bij Justitie weet dat collectieve schuldenregeling een van de meest administratief belastende type dossiers zijn. Maar we verliezen niet uit het oog dat digitalisering geen doel op zich is, maar een middel om Justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Ook met JustRestart is dat het geval. Want zo kunnen we mensen in moeilijkheden beter helpen en informeren. Door het wegnemen van de administratieve rompslomp kunnen schuldbemiddelaars en justitiemedewerkers meer tijd vrijmaken om schuldenaars en schuldeisers beter te begeleiden en bij te staan.”

Nathalie Blommaart, hoofdgriffier arbeidsrechtbank Antwerpen: “JustRestart biedt ons de mogelijkheid om dossiers collectieve schuldenregeling digitaal en efficiënt te behandelen en op te volgen. Het is een platform dat aan alle betrokkenen in de procedure toelaat de dossiers gebruiksvriendelijk te beheren en in te kijken.”

Voorzitters van de Ordes van Advocaten (OVB en OBFG): “JustRestart is een nieuwe pijler in de digitalisering van Justitie en ten behoeve van de burger. De samenwerking tussen alle betrokken actoren is de beste fundering voor een mooi project.”