Reactie – Pro League wil beperkingen gokreclame juridisch aanvechten

Minister Van Quickenborne is niet verrast dat de Pro League overweegt juridische stappen te zetten om het KB dat drastische beperkingen oplegt aan gokreclame te bestrijden. De goksector bestrijdt al langer elke maatregel ter bescherming van gokverslaafden op alle mogelijke juridische manieren. Dat een sportorganisatie als de Pro League nu hetzelfde overweegt te doen, valt te betreuren. De minister wijst er echter op dat het KB reeds een gunstig advies kreeg van de Raad van State en de Europese Commissie. Bovendien werd recent een wetgevend initiatief goedgekeurd in de commissie Justitie om het principe wettelijk te betonneren. “De politieke en maatschappelijke wil om dit aan banden te leggen is groot. Dit zal men niet meer kunnen keren. Net als in Italië en Spanje, landen met twee van de sterkste voetbalcompetities ter wereld, zullen we gokreclame weren uit de sportsector.”

Het KB werd opgesteld in mei 2022 en voorgelegd voor advies aan de Europese Commissie en de Raad van State. Beide instanties gaven hierbij een gunstig advies. In haar advies van 12 oktober 2022 oordeelde de Raad van State dat de voorgestelde regels proportioneel zijn met het nagestreefde doel van algemeen belang, namelijk de bescherming van spelers, kwetsbare groepen en in het bijzonder minderjarigen tegen de blootstelling van gokreclame: “Op basis van de gegevens in het dossier, en onder voorbehoud van de hierna geformuleerde algemene opmerkingen, meent de afdeling Wetgeving dat de beperkingen van reclame voor kansspelen zoals het ontwerp die oplegt, in principe berusten op een objectieve en redelijke verantwoording en dus in principe evenredig lijken met het nagestreefde doel.”

In december 2022 werd het KB gefinaliseerd waarbij een overgangsperiode voor de sportsector werd uitgewerkt. Dit werd nogmaals voorgelegd voor advies aan de Raad van State dat opnieuw een gunstig advies gaf. Het KB werd daarna ondertekend door de bevoegde ministers en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 maart 2023. De maatregelen gaan in vanaf 1 juli 2023.

Het argument van de goksector als zou dit een schending van het legaliteitsbeginsel zijn werd door de Raad van State niet gevolgd. Zoals bovenstaand aangehaald achtte de Raad van State de beperkingen in

het KB proportioneel. Bovendien is in de commissie Justitie reeds een wetsvoorstel goedgekeurd dat deze beperkingen van gokreclame wettelijk betonneert.

Een tweede argument dat aangehaald wordt omtrent de vermeende ongelijke behandeling van professionele en niet-professionele sportclubs, werd ook niet gevolgd door de Raad van State. In haar tweede advies vroeg de Raad van State niet om dit onderscheid aan te passen, wel om het uitgebreider te motiveren in het verslag aan de Koning. Dit werd aangepast in de finale versie van het KB. Zo wordt gokreclame voor professionele clubs strikter aan banden gelegd omdat het gaat om clubs met een veel hogere visibiliteit, met tv-contracten en een groot bereik naar minderjarigen. Zo worden de Pro League ploegen volgens hun eigen cijfers door 2,5 miljoen toeschouwers gevolgd. Bovendien zijn de spelers rolmodellen voor minderjarigen waar ze naar opkijken. Daar komt een grotere verantwoordelijkheid bij kijken. Tot slot verkopen professionele clubs ook merchandise zoals sporttruitjes waar gokreclame op zou staan. Deze motivatie werd toegevoegd aan het finale KB.

Voor minister Van Quickenborne is de conclusie duidelijk: “Ik heb er vertrouwen in dat het KB de juridische procedures zal doorstaan. Het gaat om een noodzakelijke maatregel om kwetsbare personen en hun families te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van gokreclame. 40% van de winsten van de goksector wordt geboekt op de kap van mensen met een gokverslaving. Dat men dat met man en macht probeert te behouden, kunnen we niet aanvaarden. De gokreclame in de sportsector zal aan banden gelegd worden. Net zoals dat in Italië en Spanje, landen met twee van de sterkste voetbalcompetities ter wereld, het geval is.”