Erkenning Moslimexecutieve ingetrokken wegens onbehoorlijk bestuur

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gaat over tot de intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België (EMB), ook wel gekend als de Moslimexecutieve. Meerdere verzoeken om het orgaan onafhankelijker, representatiever en transparanter te maken, draaiden op niets uit. Het mandaat van de leden van het EMB is bijna 2,5 jaar verstreken. Beslissingen van de EMB worden genomen door slechts enkele leden van de raad van bestuur. Ondanks herhaalde beloftes van het EMB zijn er nog steeds geen geloofwaardige democratische verkiezingen in het vooruitzicht gesteld.

Het Executief van de Moslims van België (EMB) werd in 1996 officieel een gesprekspartner van de overheid, als aanspreekpunt voor de vrij gedifferentieerde moslimgemeenschap in ons land. De instelling is bevoegd voor onder meer het aanvragen van erkenningen van moskeeën, het organiseren van islamitisch godsdienstonderwijs, de aanstelling en opleiding van imams en het inrichten van moslimpercelen op openbare begraafplaatsen.

Weinig transparant noch democratisch

De voorbije jaren kwam het EMB meermaals in opspraak. Zo stelde de Veiligheid van de Staat in het najaar van 2020 vast dat er sprake was van buitenlandse inmenging. Het EMB stelde zich weinig transparant op. Ondanks een raad van 17 verkozen leden die de verschillende strekkingen van de moslimgemeenschap zouden moeten vertegenwoordigen, was het bestuur de facto in handen van enkele individuen.

De raad van bestuur is niet meer bijeengekomen sinds oktober 2019. Een eigen evaluatierapport uit 2020 lijstte al verschillende tekortkomingen op zoals een gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging en infiltratie door extremisten.

Moslimgemeenschap slachtoffer van wanbeheer EMB

Er volgden twee ingebrekestellingen op 8 juli 2021 en 4 oktober 2021 om alsnog het tij te doen keren. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, bevoegd voor erediensten, organiseerde meerdere overlegmomenten tussen zijn kabinet en het EMB. Steeds met de vraag om transparante, democratische verkiezingen te organiseren zodat het orgaan inclusief, pluralistisch, representatief en transparant zou worden samengesteld. Ondanks vele beloftes zijn hiertoe nog steeds niet de nodige stappen ondernomen. Hierdoor heeft de moslimgemeenschap in ons land niet de vertegenwoordiging waar ze recht op heeft. Dat staat de integratie van moslims in ons land in de weg.

Intrekking officieel

Voor minister Van Quickenborne is dit gebrek aan perspectief op daadwerkelijke vernieuwing onaanvaardbaar. Daarom beslist de minister met ingang van vandaag om de erkenning van het EMB definitief in te trekken. De brief werd gisteren verstuurd aan de leden van het EMB.

De minister roept de moslimgemeenschap in ons land op om zich te organiseren op een transparante, onafhankelijke en pluralistische wijze, gesteund op godsdienstvrijheid en het democratische en vrije karakter van onze samenleving. In het licht van de scheiding tussen kerk en staat komt het enkel aan de geloofsgemeenschappen toe om een representatief orgaan op te richten als gesprekspartner met de overheid.

De lopende zaken zullen nog worden waargenomen om de continuïteit van een aantal administratieve taken te verzekeren, zoals de erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen door de deelstaten, het aanstellen van islamconsulenten en islamleerkrachten.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Ik heb nog nooit zo’n amateurisme meegemaakt. En dat voor een orgaan dat een cruciale rol vervult voor de moslimgemeenschap in ons land. Die verdient beter en daarom heb ik besloten om de erkenning in te trekken. Hiermee willen we de weg vrijmaken voor een echt representatieve, transparante en professionele Moslimexecutieve. Zolang er geen nieuwe EMB is zullen er ook geen subsidies meer uitbetaald worden, zoals dat al het geval was voor de voor 2022 voorziene middelen.”

Perscontact:

Edward Landtsheere

Woordvoerder

edward@teamjustitie.be

+32 479 44 93 29