Maxim Laporte

22/02 — Na 150 jaar is er een nieuw Strafwetboek

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 22 februari 2024 het nieuw Strafwetboek goedgekeurd. Ons land heeft zo voor het eerst sinds 1867 een volledig vernieuwd strafrecht. Het weerspiegelt de hedendaagse normen en waarden: wat we wel of niet toelaatbaar vinden, welke misdrijven de samenleving streng bestraft wil zien en hoe we met concepten als straffen en rehabilitatie omgaan. Naast een vereenvoudigde structuur werd er ingezet op een breder arsenaal om effectiever te straffen, een betere opvolging van daders met psychiatrische stoornissen, nieuwe strafbaarstellingen en strafverzwaringen voor onder andere intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en terrorisme. Het nieuw Strafwetboek wordt binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt twee jaar na publicatie in werking, zodat Justitie en al haar partners de nodige tijd hebben om zich aan te passen.

Vlaamse Sportraad steunt drastische beperking op gokreclame

De Vlaamse Sportraad heeft een positief standpunt ingenomen over de beslissing van minister van Justitie Van Quickenborne om gokreclame sterk aan banden te leggen. Het adviesorgaan stelt dat de meest kwetsbare groepen in de maatschappij zo goed mogelijk beschermd moeten worden tegen de risico’s van problematisch gokken. Deze wegen volgens de Vlaamse Sportraad niet op tegen het financieel gewin van sommigen. Dat een deel van de sportsector sterk afhankelijk is van gokbedrijven, brengt de clubs volgens de Vlaamse Sportraad bovendien in een kwetsbare positie. “De geluiden van sportactoren die in de media aan bod zijn gekomen rond dit dossier vertegenwoordigen maar een deel van de sportsector. Een groot deel van de brede sportsector heeft zelfs geen enkele link met de goksector/gokreclame”, klinkt het. Minister Van Quickenborne is opgezet dat deze belangrijke stem uit de sportsector wél haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

Drastische beperking gokreclame gaat in vanaf 1 juli 2023

In het licht van het toenemend aantal gokverslaafden in ons land, stelde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dit voorjaar de plannen voor om gokreclame in ons land fors aan banden te leggen. Nadat er geen fundamentele bezwaren werden geuit door de Raad van State en de Europese Commissie, besliste de regering vandaag om die plannen verder te zetten.

Justitie geeft duidelijk signaal aan alle politiemensen: nultolerantie uitgebreid, referentiemagistraat in elk parket en zwaardere straffen bij geweld tegen politie

Naar aanleiding van de tragedie in Schaarbeek waarbij een politieman werd vermoord, vroegen politiemensen meer aandacht voor de strijd tegen geweld tegen politie. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft vandaag in nauw overleg met het College van procureurs-generaal en vertegenwoordigers van de politie besloten om de nultolerantie voor geweld tegen politiemensen uit te breiden naar feiten van weerspannigheid. Er wordt tevens per parket een referentiemagistraat voor feiten van geweld tegen de politie aangesteld. De automatische strafverzwaring bij geweld tegen de politie, zoals opgenomen in het ontwerp van het nieuw Strafwetboek, wordt versneld ingevoerd.