2020: verkeersboetes nog nooit zo snel betaald

In 2020 werden 4.778.947 verkeersboetes opgemaakt door de politie. Dit is iets minder dan in 2019 (4.863.047 boetes). Dit is te wijten aan de coronacrisis waarbij de verkeersdrukte in ons land met 20%  gedaald is in 2020. Wel stellen we vast dat de boetes meer en sneller betaald worden. De inningsgraad bedraagt in 2020 93%. 

 Boetes Onmiddellijke inning Inningsgraad 
2019 4.863.047 4.432.428 92% 
2020 4.778.947  4.490.059 93% 

Vernieuwde website verkeersboetes.be maakt het proces volledig digitaal 

De verkeersboetes kunnen sinds maart 2018 digitaal betaald en verwerkt worden via het digitaal boeteplatform van verkeersboetes.be. Vanuit dit systeem ontvangen overtreders via brief en digitaal een onmiddellijke inning. Daarna volgt een eerste aanmaning. Wie niet betaalt, krijgt een minnelijke schikking van het openbaar ministerie. Indien de overtreder deze minnelijke schikking niet betaalt dan krijgt hij een bevel tot betalen. Wanneer hieraan niet voldaan wordt, dan zal de FOD Financiën het bedrag opeisen via een deurwaarder of een afhouding op de teruggave van de belastingen. Bij blijvende weigering tot betaling kan overgegaan worden tot intrekking van het rijbewijs. 

Sneller betalen 

De doorgedreven digitale verwerking van de verkeersboetes heeft geleid tot een betere bewustwording van overtreders. Het aantal spontane betalingen nam toe. In 2020 betaalden 93% van de overtreders hun boete. Voor de invoering van de digitale inning was dit percentage lager dan 80%. 

Deze verhoogde inningsgraad is te wijten aan verschillende factoren. Zo valt binnen enkele dagen na de overtreding automatisch een boetebrief in de bus. Bovendien kan er gebruiksvriendelijk betaald worden met onder meer een QR-code. Tot slot worden overtreders aangemaand om snel te betalen door een systeem van toenemend boetebedrag. 

Wie de onmiddellijke inning niet betaalt, krijgt een minnelijke schikking in de bus die ongeveer 33% hoger is dan de oorspronkelijke boete. Daarvan werden er in 2020 288.888 verstuurd. 

In 2020 werd dit voor het eerst opgevolgd door het bevel tot betalen, wanneer de betaling van de minnelijke schikking achterwege blijft. Het bevel tot betalen is 35% hoger dan de minnelijke schikking. In maart 2020 werd het eerste bevel tot betalen uitgestuurd en inmiddels zijn er tot maart 2021 169.124 bevelen tot betalen uitgestuurd. 

Verkeersboetes gaan nu volledig digitaal 

Deze succesresultaten zijn in grote mate te danken aan het systeem van digitale inning.  

De overtreder ontvangt zijn of haar verkeersboete niet alleen op papier maar sinds begin 2020 ook digitaal in de eBox, een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger. 

De boete kan betaald worden via een klassiek overschrijvingsformulier maar ook online op www.verkeersboetes.be. Sinds 2019 werd een QR-code toegevoegd aan de boetebrief. In 2020 werden 612.159 betalingen uitgevoerd met een QR-code.  

Er wordt geïnvesteerd in een verdere uitbouw van het digitaal inningsplatform.  

Dat krijgt sinds vandaag een nieuwe, gebruiksvriendelijke website met tal van nieuwe functies.


De belangrijkste vernieuwingen op een rijtje: 

  1. Makkelijk digitaal inloggen. Tot op heden moest ingelogd worden via de identificatiecode op de boetebrief. Dat maken we voortaan simpeler. Iedereen kan nu ook inloggen via de elektronische identiteitskaart of de Itsme-app. Gebruiksvriendelijk en handig voor wie de boetebrief kwijt is. 
  1. Boetes digitaal opvolgen. Voortaan kan iedereen op deze website de status van zijn of haar boetes opvolgen, betaling controleren, bijlagen toevoegen of de historiek van boetes inzien tot 36 maanden terug. 
  1. Volledig digitale betwisting. Onder het oude systeem was het zo dat voor betwisting van de boetes een online formulier moest worden ingevuld, afgedrukt en per post opgestuurd naar de postbus van de verkeersboetes. Hier maken we een einde aan. Voortaan kan ook de betwisting volledig digitaal. 
  1. Bedrijven: snelle identificatie van bestuurder. Bedrijven moeten de identiteit van de bestuurder doorgeven. Deze moest in het verleden kiezen voor de optie ‘betwisten op persoon’ en dit formulier afdrukken en opsturen. Dit zorgde voor heel wat verwarring en administratieve rompslomp. Daarom voorziet de nieuwe website in een aparte sectie voor ondernemingen waar de identiteit van de bestuurder op eenvoudige wijze kan worden ingevoerd. Bovendien kunnen bedrijven één van hun wagenparkbeheerders mandateren om namens het bedrijf de historiek van de verkeersovertredingen op te volgen en bestuurders te identificeren. 
  1. Begeleiding op maat bij vragen. Er werd bij de nieuwe website op toegezien dat alles zo gebruiksvriendelijk mogelijk werkt. Voor wie vragen heeft, voorzien we begeleiding op maat. Overtreders kunnen contact opnemen met het contactcenter. Vorig jaar hielpen zij burgers in vier talen bij de 327.656 oproepen die binnenkwamen. Bovendien wordt op de website alles stap voor stap uitgelegd. Elk type boetebrief heeft een uniek nummer waardoor de overtreder hier zeer eenvoudig de juiste informatie kan terugvinden in duidelijke en toegankelijke taal.  

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “De afgelopen jaren hebben we sterk geïnvesteerd in de digitalisering van verkeersovertredingen. We hebben een enorme vooruitgang geboekt wat betreft het aantal verwerkte dossiers, het inningspercentage, de ontvangsten, de toegankelijkheid en, vooral, een betere handhaving.  Ik ben blij dat de aanbevelingen van de burgers om de site verkeersboetes.be te verbeteren, zijn gehoord. Mensen kunnen nu een verkeersboete digitaal beheren op een computer of via een smartphone. De overtreder hoeft het formulier niet meer uit te printen en op te sturen nadat hij het online heeft ingevuld. Tijdwinst voor iedereen!”.  

Ignacio de La Serna, procureur-generaal van Bergen: “De nieuwe website is een belangrijke stap, niet alleen voor burgers maar ook voor rechtspersonen. Het openbaar ministerie wenst de nadruk te leggen op het identificeren van de bestuurder, die door de ondernemingen vaak wordt verwaarloosd, hoewel dit verplicht is. Het is nu zeer eenvoudig om binnen de 15 dagen, zoals wettelijk vereist, de identiteit door te geven van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding. De parketten zullen erop toezien dat deze verplichting wordt nageleefd.” 

Koen Ricour, directeur van de Wegpolitie“Ons doel is om de verkeersveiligheid te garanderen. Daarom is het van belang dat politie en justitie nauw samenwerken. De nieuwe versie van de website over verkeersboetes is daar een perfect voorbeeld van.”